Privatlivspolitik, utilsigtede hændelser og klagemuligheder

 

Jeg passer på dine personlige oplysninger og overholde bestemmelserne i GDPR.

Nedenfor kan du se, hvordan.

 

Hvem er jeg

Min webstedsadresse er: https:/krissimonsen.dk.

Jeg er Kris Simonsen. Jeg er eneejer af enkeltmandvirksomheden Psykolog Kris Simonsen.

 

Min kontaktinformation

Psykolog Kris Simonsen ved Kris Simonsen, Degnehusene 26, 2620 Albertslund. Tlf. 42 52 89 19. E-mail psykolog@krissimonsen.dk

 

Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalen.

 

Journalpligt

Det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer og oplysninger om dig, og det vi taler om. Jævnfør Psykologloven, som gælder for autoriserede psykologer under tilsyn af psykolognævnet. https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet

Hvilke oplysninger?

Jeg noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling.
De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de sociale og helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring, eller læge.

Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7]

Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.
Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

 

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din kommune, eller et forsikringsselskab, er jeg også nødt til at videregive oplysninger om behandlingen til den, der betaler. Jeg aftaler så vidt muligt indholdet heraf med dig. Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

 

Oplysningspligt og underretningspligt

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt – for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.

 

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jævnfør journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

 

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette eller rette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

 

Lovgivning og evt. klage

Jeg overholder naturligvis gældende lovgivning, herunder EU´s persondataforordning, Psykologloven med tilhørende bekendtgørelser, Sundhedsloven, Serviceloven, Straffeloven, Bogføringsloven og evt. anden relevant lovgivning.

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med.

Derudover kan klager over min behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

 

Behandling af dine oplysninger

Hvilke personlige data jeg indsamler og hvorfor jeg indsamler dem

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i forbindelse med den psykologiske behandling af dig, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig,  Dette er lovbestemt i ”Psykologloven” og i ”Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer”.

Når du skriver til mig via kontaktformularen, sendes beskeder til mig via krypteret e-mail. Jeg bruger kun de oplysninger du giver mig til at kontakte dig.

Typer af oplysninger 

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig og din behandling.):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min behandling af dig
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne kan være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere. (Jeg vil altid tale med dig om, hvad jeg videregiver inden jeg videregiver oplysninger):

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

 

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig.  Mine databehandlere er p.t.

 • EG Clinic Care – kun henvisning, kommunikation med egen læge, afregning med Regionen
 • Fakturaservice – i tilfælde af elektronisk fakturering
 • Wannafind.dk – e-mail

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg i har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på psykolog@krissimonsen.dk

 

Cookies

En cookie sættes når du besøger hjemmesiden for at kunne analysere brugeradfærd på hjemmesiden med henblik på forbedring af brugeroplevelsen og generel optimering. Der gemmes ikke personlige data i denne cookie.

 

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre webstederopfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion meddette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

 

Analytics

Data om besøgende på webstedet gemmes i Google Analytics. Dit besøg kan ikke spores tilbage til dig.

 

Hvem jeg deler dine data med

Webhotellet (Simply.com) og Google Analytics behandler data. Disse data kan ikke spores tilbage til dig.

 

Hvor jeg sender dine data

Besøgendes beskeder kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

 

Hvordan jeg beskytter dine data

Data gemmes på servere I EU, som er forpligtet til at overholde Eus love om databeskyttelse.

Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads.

E-mails, navne, adresser og telefonnumre, beskeder fra og besøg på hjemmesiden opbevares. Enhver utilsigtet adgang til data stoppes, meddeles Datatilsynet og deres procedurer og anbefalinger følges.

 

Hvilke tredjeparter jeg modtager data fra

Simply.com, Google Analytics

 

Hvilke automatiserede beslutninger og/eller profilering jeg foretager med brugerdata

Ingen

 

Utilsigtede hændelser

Da jeg har overenskomst med sygesikringen, skal jeg oplyse dig om din mulighed for at indberette utilsigtede hændelser.

Hvis der sker en utilsigtet hændelse i klinikken, kan du eller dine pårørende indberette det til Styrelsen for Patientsikkerhed her  Du kan læse mere om det her: pjece

 Helt generelt vil jeg til enhver tid opfordre dig til at sige til mig, hvis der er noget du er utilfreds med eller uforstående overfor. Det kan være stort eller småt. Det kan vise sig at være en vigtig del af dit forløb.

 

Klagemuligheder

Da jeg har overenskomst med sygesikringen, er jeg forpligtet til at oplyse dig om dine klagemuligheder. Du kan indberette en utilsigtet hændelse anonymt, eller du kan lave en klage til Psykolognævnet. Jeg vil selvfølgelig være behjælpelig med det, hvis det bliver aktuelt, eller se her for klagemuligheder eller her for ansøgning om erstatning.